Użyczenie samochodu w zwykłej formie pisemnej, w formie z poświadczonymi podpisami czy w formie aktu notarialnego?

Notariusz Warszawa - umowa użyczenia w formie aktu notarialnegoPrzepisy Kodeksu cywilnego (art. 710 – art. 719) nie wskazują obligatoryjnej formy umowy użyczenia. Umowa taka może być zawarta co do zasady w dowolnej formie chyba, że przepisy szczególne w konkretnej sytuacji wskazują inaczej.

Na czym polega umowa użyczenia?

Zgodnie z art. 710 k.c. „Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.” Warto również podkreślić, że bez zgody użyczającego, biorący w użyczenie nie może oddać przedmiotowej rzeczy innej osobie. Termin okresu użyczenia wskazuje umowa, a gdy nie zostanie on w umowie wskazany termin ten upływa z chwilą, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.

Umowa użyczenia samochodu na potrzeby uzyskania abonamentu parkingowego na terenie m.st. Warszawy.

Zgodnie z uchwałą Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku Nr XXXVI/1077/2008 ”W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat” (zmienioną Uchwałami: XLVII/1455/2009, XXI/400/2011, XLV/1194/2012 ):

„§5 pkt. 3. Abonament wydawany jest osobom fizycznym, które zameldowane są na pobyt stały lub czasowy na obszarze objętym SPPN i są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami - na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną - pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony.”

Tak więc, aby uzyskać na terenie m.st. Warszawy abonament uprawniający do bezpłatnego korzystania z parkingów objętych płatną strefą parkowania przez osobę zameldowaną w określonym rejonie, lecz nie będącą właścicielem pojazdu, a jedynie bezpłatnie korzystającym z pojazdu należy przedstawić w urzędzie umowę użyczenia pojazdu w formie aktu notarialnego zawartą przed notariuszem w jego kancelarii notarialnej.

Abonament taki zgodnie z treścią § 6 powołanej wyżej uchwały jest obarczony opłatą w „wysokości 30 zł rocznie za parkowanie przez mieszkańca (osobę zameldowaną na pobyt stały lub czasowy na obszarze SPPN) w pobliżu jego miejsca zamieszkania w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego (w rejonie 5 parkomatów) wyłącznie jednego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony”

W celu zawarcia umowy użyczenia w formie aktu notarialnego, należy przedłożyć w Kancelarii Notarialnej:

 • - dane stron (w przypadku osoby fizycznej: imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, stan cywilny, adres zamieszkania oraz numer i datę ważności dokumentu tożsamości), (w przypadku osoby prawnej: nazwę, dane przedstawiciela, numer KRS),
 • - dane pojazdu (tj, numer rejestracyjny, numer VIN, markę, model, datę produkcji),
 • - określenie terminu użyczenia.
 • Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku Nr XXXVI/1077/2008 (pobierz)

  Więcej informacji na temat umowy użyczenia samochodu uzyskają Państwo telefonicznie pod numerem Kancelarii Notarialnej w Warszawie Tel: 22 827 25 38

  Umowa użyczenia samochodu na potrzeby wyjazdu za granicę do wybranych Państw.

  Chciałbyś wyjechać za granicę nie swoim pojazdem? Koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem. Niektóre z Państw w celu przekroczenia ich granicy użyczonym pojazdem wymagają posiadania przez kierującego umowy użyczenia lub upoważnienia z podpisami notarialnie poświadczonymi, a nawet niekiedy umowy użyczenia w formie aktu notarialnego oraz ich tłumaczeniem na język obcy. Poniżej zamieściliśmy listę Państw, co do których w związku z wyjazdem za granicę klienci naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie najczęściej zgłaszają się z prośbą poświadczenia podpisów na przygotowanej przez nich umowie użyczenia lub przygotowania przez Notariusza aktu notarialnego obejmującego umowę użyczenia.

  UKRAINA - Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (link)

  „Obywatele RP wjeżdżający na terytorium Ukrainy cudzym samochodem powinni mieć przetłumaczoną na język ukraiński umowę użyczenia, sporządzoną przez polskiego notariusza.”

  BIAŁORUŚ - Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (link)

  „W przypadku gdy właścicielem samochodu jest inna osoba, wymagane jest posiadanie upoważnienia poświadczonego urzędowo (w przypadku, gdy właścicielem jest osoba fizyczna) lub wystawionego przez osobę prawną (gdy właścicielem jest osoba prawna) wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język rosyjski lub białoruski.”

  ROSJA - Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (link)

  „Od osób udających się do Rosji przez Białoruś samochodem osobowym nie będącym ich własnością, wymagane jest wpłacenie do kasy białoruskiego urzędu celnego kwoty gwarancyjnej w wysokości od 500 do 1000 USD. Przy powrocie do Polski kaucję można odebrać w urzędzie, który ją pobrał, w godzinach jego urzędowania. Warunkiem posługiwania się takim samochodem jest posiadanie pełnomocnictwa od właściciela pojazdu, przetłumaczonego na język rosyjski.”

  WĘGRY - Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (link)

  „Jeśli samochodem dysponuje osoba nie będąca jego właścicielem, powinna mieć upoważnienie od właściciela (władze mogą wymagać notarialnego), przetłumaczone na język węgierski, angielski lub niemiecki. Kierowcy poruszający się pojazdami będącymi w leasingu powinni być zaopatrzeni w umowę leasingową przetłumaczoną na język węgierski, angielski lub niemiecki.”

  ALBANIA - Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (link)

  „W przypadku podróżowania autem będącym własnością osoby trzeciej lub firmy należy posiadać notarialne upoważnienie w j. angielskim od właściciela auta.”

  BUŁGARIA - Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (link)

  „Podróżując samochodem, którego właścicielem jest inna osoba należy posiadać notarialne pełnomocnictwo przetłumaczone na język bułgarski, angielski, francuski lub niemiecki.„

  Uwaga. Wszystkie powyższe informacje odnoszące się do formy użyczenia pojazdu w związku z przekroczeniem granicy, pochodzą ze strony Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl i są aktualne na dzień 17.11.2016 roku.

  Przed dokonaniem czynności należy upewnić się, iż informacje zawarte na tej stronie nie uległy zmianie i są zgodne z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W celu uzyskania informacji jakie elementy powinny zawierać się w pełnomocnictwie, umowie użyczenia lub upoważnieniu prosimy o kontakt z Ministerstwem.