Notariusz Warszawa Centrum - Ustanowienie Służebności

Ustanowienie Służebności


Notariusz Warszawa Centrum - Ustanowienie Służebności

Służebności należą do ograniczonych praw rzeczowych, są prawami majątkowymi, które umożliwiają innym osobom (uprawnionym) korzystanie w określonym zakresie z cudzej nieruchomości. Obecnie rozróżnia się ich trzy rodzaje:

służebność gruntowa (art. 285–295 kodeksu cywilnego) – ustanawiana na rzecz właściciela innej nieruchomości (władnącej), służebność osobista (art. 296–305 kodeksu cywilnego) – ustanawiana na rzecz konkretnej osoby fizycznej, służebność przesyłu  (art. 3051-3054) – ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy będącego właścicielem, lub zamierzającego wybudować urządzenia przesyłowe (gazu, energii, itp.).

Niezależnie od tego, z jakiego rodzaju służebnością mamy do czynienia, ich ustanowienie wymaga zawarcia umowy, choć podobnie jak przy hipotece, jedynie oświadczenie właściciela nieruchomości (obciążanej) musi być zawarte w akcie notarialnym pod okiem doświadczonego Notariusza. W oświadczeniu takim (czy też umowie) należy określić przynajmniej:

 • nieruchomość obciążaną;

 • rodzaj służebności;

 • nieruchomość władnącą (służebność gruntowa), osobę uprawnioną (służebność osobista), lub przedsiębiorcę (służebność przesyłu);

 • zakres obciążenia, czyli zasadniczo w jakim zakresie uprawniony będzie mógł korzystać z nieruchomości obciążonej;

 • czy służebność jest odpłatna, czy też nie, a w przypadku odpłatności ponadto jej wysokość i sposób rozliczeń;

 • czy ustanawiana jest na czas określony (jaki?), czy nieokreślony.

 • Służebność można także nabyć na podstawie: zasiedzenia, orzeczenia sądowego i decyzji administracyjnej (np. ustanowienie drogi koniecznej).
  Służebność wygasa w szczególności na skutek:
 • upływu terminu określonego w umowie,

 • zrzeczenia się jej przez uprawnionego,

 • nabycia przez osobę, której przysługuje prawo służebności prawa własności nieruchomości tzw. konfuzja praw,

 • niewykonywania jej przez lat 10,

 • zniesienia służebności prawomocnym orzeczeniem sądu,

 • służebność osobista wygasa najpóźniej przez śmierć uprawnionego.
 •