Notariusz - Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu

Umowa Ustanowienia odrębnej własności lokalu

Kancelaria Notarialna Warszawa - Wyodrębnienie lokalu

Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, „jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.”

Odrębna własność lokalu oznacza, że dany lokal stanowi odrębny od gruntu i budynku przedmiot własności określonej osoby. Ustanowienie odrębnej własności lokali może mieć miejsce zarówno w budynkach stojących na gruncie stanowiącym własność właścicieli tych budynków, jak i w budynkach stojących na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste.

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu dla swej ważności zawierana jest w formie aktu notarialnego w obecności notariusza, a jej prawne skutki uzależnione są od dokonania wpisów w księdze wieczystej (wpis ma charakter konstytutywny). Taka umowa zawierana w kancelarii notarialnej zawierać powinna: rodzaj, położenie (miejscowość, ulica ale też i kondygnacja) i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych, jak choćby komórka lokatorska czy piwnica, wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej, a także sposób zarządu nieruchomością wspólną, w przypadku rezygnacji z formy ustawowej.

Podstawowe dokumenty niezbędne do dokonania czynności w kancelarii notarialnej do wyodrębnienia lokalu to wypis z rejestru lokali oraz zaświadczenie o samodzielności lokali, niezbędny jest też rzut kondygnacji, na której znajduje się lokal. Notariusz też może potrzebować wyrysu z mapy dla gruntu, na którym znajduje się budynek, z którego będziemy wyodrębniać lokal, czy też zaświadczenie o nadaniu numerów porządkowych.

Umowne ustanowienie odrębnej własności lokali wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów sporządzenia aktu notarialnego, zależnych od wartości przedmiotu umowy. Takiego orientacyjnego wyliczenia mogą Państwo dokonać na naszej stronie w zakładce kalkulator opłat notarialnych.