Kancelaria Notarialna Warszawa - Testament

Testament

Notariusz Warszawa - Testament

Testament to rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci.

Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

Testament może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy.

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też gdy w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w nim zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Testament może (ale nie musi) być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

  • - w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli,
  • - pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści,
  • - pod wpływem groźby.
  • Na nieważność z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

    W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę testamentów jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

    Dane niezbędne notariuszowi do sporządzenia testamentu notarialnego to dane osoby sporządzającej testament (Testatora) oraz dane osoby powoływanej do spadku (Spadkobiercy), tj.: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości.

    Kancelaria Notarialna - Tel: 22 827 25 38, sekretariat@kancelarianotarialna.eu