Umowa Najmu Okazjonalnego - Notariusz Warszawa

Umowa najmu okazjonalnego

Notariusz Warszawa - Rygor egzekucji - najem okazjonalny


Zastanawiasz się nad wynajmem mieszkania? Boisz się niechcianych lokatorów? Koniecznie przeczytaj czym jest umowa najmu okazjonalnego!

Pojęcie "Najem okazjonalny lokalu" wprowadzone zostało przez polskie ustawodawstwo ustawą zmieniająca z dnia 17 grudnia 2009 roku ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Sama umowa najmu okazjonalnego w praktyce nie jest często zawierana, jednak wynika to w przeważającej mierze z niewiedzy wynajmujących. Umowa taka rodzi po stronie wynajmującego wiele korzyści, w tym co najistotniejsze w znacznym stopniu zwiększa ochronę praw Wynajmującego.

Z doświadczenia naszych notariuszy wynika, że taka umowa zawierająca poddanie się rygorowi egzekucji co do opróżnienia lokalu zawierana jest często w parze z poddaniem się rygorowi egzekucji co do zapłaty czynszu najmu oraz innych należności wynikających z umowy o najem okazjonalny. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod linkiem (rygor co do zapłaty czynszu).

Umowa najmu okazjonalnego jest odmiennie traktowana niż zwykła umowa najmu. Poza spełnieniem standardowych warunków jakie nakłada na najemce, jeżeli wraz z zakończeniem umowy najmu, najemca z jakiegoś powodu nie chce opuścić lokalu, forma umowy najmu okazjonalnego pozwala na szybkie pozbycie się najemcy bez konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego o eksmisję.

Korzyści wynajmującego?

 • Łatwiejsze, pozbycie się lokatora,
 • Brak obowiązku zapewnienia lokatorowi, lokalu socjalnego,
 • Likwidacja ochrony przed eksmisją lokatora, która trwa od 1 listopada do 31 marca,
 • Zwiększona skuteczność eksmisji, stosowanie w stosunku do kobiet w ciąży i małoletnich.
 • Umowa najmu okazjonalnego wygasa z upływem terminu, na który została zawarta lub w przypadku wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron, ulega rozwiązaniu ze wskazanym okresem wypowiedzenia.

  Brak opuszczenia lokalu

  Po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego, w przypadku gdy najemca nie opuści dobrowolnie lokalu, właściciel doręcza najemcy pisemne żądanie sporządzone z notarialnie poświadczonym podpisem opróżnienia lokalu. Takie żądanie zgodnie z art. 19d. ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego powinno zawierać:

  "Art. 19d. 1. Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. 2. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. 3. Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności:

 •    oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy;
 •   wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego;
 •    termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.
 • 4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, o którym mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1. Do wniosku załącza się:
 •    żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą;
 •    dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela;
 •    potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b ust. 1.
 • 5. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 19a ust. 3, właściciel lokalu może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego lokalu, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia."

  Umowa najmu okazjonalnego lokalu, zawierana jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Umowa taka służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, tzn. nie może ona być przedmiotem wynajmu np. lokalu biurowego lub najmu przez inny podmiot niż osoba fizyczna. Jeżeli twoja sytuacja nie spełnia powyższych kryterii, przejdź do zakładki rygor egzekucyjny bądź zapytaj notariusza telefonicznie.

  Do umowy najmu należy załączyć:

 •    "oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2;
 •    wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
 •    oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym."
 • Zawarcie umowy najmu okazjonalnego

  Umowa taka lub każdorazowa jej zmiana wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. Ponadto, najemca zobowiązany jest do poddania się rygorowi egzekucji wynikającego z zawartej umowy przed Notariuszem.

  Obowiązki Wynajmującego

  Zgodnie z art. 19b ust. 1 cytowanej ustawy "Właściciel będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu."

  Artykuł nie rozwiał Twoich wątpliwości, skontaktują się z naszą Kancelarią Notarialna w Warszawie.

  wzory

 • - Ustawa
 • - Wzór umowy najmu wraz z poddaniem się egezekucji co do zapłaty czynszu
 • - Wzór umowy najmu bez poddania się egzekucji co do zapłaty czynszu
 • - Wskazanie innego lokalu
 • - Oświadczenie właściciela lokalu
 • - Protokół Zdawczo - Odbiorczy


 • Kancelaria Notarialna nie ponosi odpowiedzialności za poprawność wzorów. Wzory umieszczone powyżej mają charakter pomocniczy.

  Notariusz Warszawa ul. Bracka 20/17, Tel: 22 827 25 38