Kancelaria Notarialna Warszawa - Darowizna

Darowizna

Notariusz Warszawa - Darowizna


Umowa darowizny została uregulowana w art. 888 § 1 k.c., zgodnie z którym przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

 

Stronami umowy darowizny nieruchomości są darczyńca, a więc osoba, która zobowiązuje się do bezpłatnego przeniesienia własności określonej nieruchomości na wybraną przez siebie osobę oraz obdarowany, czyli osoba, na której rzecz darczyńca przenosi prawo własności nieruchomości. Taka czynność do swej ważności wymaga zachowania formy aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w roli darczyńcy oraz obdarowanego mogą wystąpić wszystkie podmioty prawa – osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Przedmiotem umowy darowizny nieruchomości może być przeniesienie własności każdej nieruchomości, a więc: nieruchomości gruntowej, nieruchomości budynkowej, nieruchomości lokalowej, a także ich określonej części (udziału w nieruchomości). 

Umowa darowizny nieruchomości jest czynnością prawną konsensualną, co oznacza, iż wywołuje ona skutki z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez strony umowy, a więc darczyńcę oraz obdarowanego. Aby umowa darowizny nieruchomości była ważna musi zostać sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego. Zawarcie umowy w innej formie, np. zwykłej formie pisemnej, powoduje, że umowa jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych. Nasza kancelaria notarialna położona w Warszawie, udziela porad w zakresie darowizn oraz innych czynności notarialnych w godz. 10-17 od poniedziałku do piątku.

Jeśli właściciel nieruchomości ustanowił pełnomocnika, którego zadaniem jest zawarcie umowy darowizny danej nieruchomości, udzielone mu pełnomocnictwo również musi zostać udzielone w formie aktu notarialnego w wybranej kancelarii notarialnej w obecności notariusza.

Elementami, które muszą znaleźć się w umowie darowizny nieruchomości, są: oświadczenie darczyńcy zobowiązującego się do przeniesienia własności oznaczonej nieruchomości na rzecz obdarowanego oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Obowiązkiem darczyńcy jest wykonanie świadczenia, do którego zobowiązał się na mocy umowy darowizny, czyli do przeniesienia własności oznaczonej nieruchomości na osobę darczyńcy. Wykonanie zobowiązania wynikającego z zawartej umowy darowizny nieruchomości podlega ogólnym regułom prawa zobowiązań. Warto tutaj zauważyć, że doświadczony notariusz zobowiązany jest upewnić się, że strony rozumieją treść umowy.

Istotą darowizny jest jej nieodpłatność, dlatego też darczyńca nie może domagać się zapłaty jakiejkolwiek sumy pieniędzy. Darczyńca jest również obowiązany do naprawienia szkody, jaką obdarowany poniósł z powodu wady tkwiącej w nieruchomości. W wypadku ustanowienia w treści umowy darowizny polecenia, obdarowany powinien je wypełnić, jednak jego nie wykonanie nie wpływa na ważność zawartej umowy.

Umowa darowizny stanowi bardzo popularną formą przeniesienia własności nieruchomości, zwłaszcza w kręgu najbliższej rodziny. Poza intencją darczyńcy dokonania nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego, za zawarciem umowy darowizny przemawiają ewidentne korzyści podatkowe związane z uniknięciem opodatkowanie takiej umowy podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a przede wszystkim z możliwością skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 4a ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie bowiem z ww. przepisem zwolnione do podatku jest nabycie w drodze umowy darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych nabytych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Więcej informacji uzyskają Państwo po bezpośrednim kontakcie z jednym z notariuszy świadczących czynności notarialne w naszej kancelarii notarialnej zlokalizowanej w Warszawie.